Hírek

 Családias légkör és minőségi oktatás várja a leendő elsősöket a szászbereki általános iskolában

https://szaszberek-kolpingsuli.hu/wp-content/uploads/2021/04/neplap-cikk.pdf 

Tisztelt Szülők!

Április minden évben a beíratás hónapja, így van ez most is. Sajnos a koronavírus járvány most sem teszi lehetővé, hogy ez személyesen valósuljon meg 2021 április 15-én és 16-án. Arra kérem Önöket, amennyiben eldöntötték, hogy gyermekük a mi iskolánk tanulója legyen és egyeztettek az iskola igazgatójával, kérem, töltsék ki a mellékelt nyilatkozatokat és aláírva postán, vagy beszkennelve, vagy lefényképezve e-mailben küldjék vissza a következő címre:

 • Postai cím: Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola, 5053. Szászberek, Kossuth út, 196.
 • e-mail cím: szaszbereksuli@freemail.hu
 • Tel:56/552-094

A nyilatkozatok beérkezési határideje 2021-04-16-án éjfél.

Nyilatkozatok:

Nyilatkozat1

Szándéknyilatkozat

Bizalmukat még egyszer megköszönve, üdvözlettel: Lajkó József ig.

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. 

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

 Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

 A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

 1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021április 15. és 16. napja.
 2. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
 3. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre és adategyeztetésre a telefonos, vagy elektronikus megkeresés javasolt. A beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai adnaktájékoztatást. Ha a rendkívüli helyzetben az elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában nem nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév kezdetekor személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. 
 4. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból
 5. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
 1. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását– a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

 

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabadmozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagyletelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.